ORTUS TRADE-logo na sirku

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel:
Ortus Trade  s.r.o., se sídlem U Stříbrného 1404, Milevsko 399 01
Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích - oddíl C, vložka 19572.
Dodavatel je plátce DPH.
IČ: 28137001
DIČ: CZ28137001
(dále jen "dodavatel")

Provozovna:                         Kontakt:  tel.: +420 398995932
U Stříbrného 1404                               mobil: +420774633652
399 01 Milevsko                                   email: info@ortus.cz


Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
2808435399/0800 (Česká spořitelna a.s.)

2. Objednávka zboží

Seznam veškerého nabízeného zboží je umístěn stránkách www.ortus.cz. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Aktuální dostupnost zboží je uvedena u každé položky.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je kupní smlouvou. Objednávka dále slouží i k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Cena dopravy je 69 Kč - 119 Kč (dobírka) a 49 Kč - 89 Kč ( platba předem na účet) v závislosti na ceně objednávky.

Při ceně objednávky 1500 Kč a vyšší je doprava zdarma!

Celková cena zboží, slev a dopravy je automaticky kalkulována před dokončením objednávky.
Zrušení objednávky je možné jak ze strany zákazníka, tak i dodavatele. Obě strany mohou bez udání důvodu zrušit objednávku . Pokud zruší objednávku dodavatel, bude zákazníka neprodleně kontaktovat a uvede důvod zrušení objednávky.

3. Zaslání zboží

K zasílání zboží využíváme našich smluvních dopravců - Česká pošta s.p.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle následující pracovní den po přijetí objednávky (pro objednávky do 11:00), resp. po přijetí platby objednávky. V případě nedostupného množství zboží je zákazník o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální cena dopravy je uvedena při objednávce na stránkách www.ortus.cz v sekci "nákupní košík" .

Možné způsoby doručení zboží

  1. osobní odběr na provozovně
  2. zaslání smluvním přepravcem
  3. osobní odběr mimo provozovnu - dle dohody ( možná odběrná místa - Praha, Písek, Tábor)

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvního dopravce nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit složenkou.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Zboží nepřebírejte, popř. podejte reklamaci.
Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od objednání zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace

Záruční dobe je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamace je vždy řešena výměnou za zcela nový výrobek.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.ortus.cz, kontaktujte nás přes email, kde zákazník uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Zboží však musí být v originálním obalu a kompletní. 

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to emailem nebo telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.